RESEARCH INCUBATOR

Karijera

Program podrške za studente postdiplomskih studija sa univerziteta u BiH

Research Incubator je program koji podržava studente sa postidplomskih studija sa univerzieta u BiH, kroz seriju praktičnih radionica u razvoju metodologije istraživanja u društvenim naukama.

Polaznici koji budu izabrani za program, pored serije radionica, dobit će pristup podacima u okviru Arhive podataka iz društvenih nauka u Bosni i Hercegovini – DASS-BiH, pristup stručnoj literaturi, pristup bazama istraživačkih pitanja relevantnih za donošenje politika u BiH (Question Bank), pristup softverima i drugim alatima za istraživanje (poput mikrosimulacijskih modela), treninge iz specifičnih metoda istraživanja prilagođenih potrebama polaznika, mogućnost angažovanja istraživača s vodećih svjetskih univerziteta kao savjetnika (ko-mentora).

Research Incubator je dio InQuire mreže, kroz koju će polaznici osim podrške u dizajniranju prijedloga istraživanja, imati mogućnost da uspostave saradnju sa institucijama i donatorima kao potencijalnim korisnicima rezultata njihovih istraživanja u toku implementacije samog programa. Konačno, polaznici će imati mogućnost korištenja drugih resursa CREDI centra, uključujući pomoć u prikupljanju podataka na terenu, te mogućnost dodatnog angažmana na drugim projektima CREDI-a svim zainteresiranim kandidatima.

Kandidati i teme u drugoj generaciji kandidata:

Emnijeta Ahmetović

 • Magistar Engleskog jezika i književnosti
 • Internacionalni BURCH Univerzitet
 • Student na doktorskim studijama Engleskog jezika i književnosti Internacionalni BURCH Univerzitet
Stavovi učenika i nastavnika/profesora prema integraciji ICT-a u srednjoj školi: i njihove ocjene o integracijskim barijerama

Šuhreta Patković

 • dipl.oec
 • Univerzitet u Zenici
 • Student master studija na Ekonomskom fakulteta Univerziteta u Zenici
Utjecaj globalne krize uzrokovane pandemijom COVIDA -19 na ekonomsku nejednakost u Bosni i Hercegovini

Šejla Sarač

 • Bachelor Prava
 • Univerzitet u Sarajevu
 • Drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - Pravni fakultet, Smjer: Pravo Evropske unije
Vještine potrebne za zelenu transformaciju

Sanjin Šahmanović

 • Master
 • Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
 • Master studij Nastavnički fakultet, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru
Istraživačka metodologija u HRM-u

Kandidati i teme u prvoj generaciji kandidata:

Sajira Ajanović

 • Kandidat za doktorat
 • Univerzitet u Sarajevu
 • Ekonomija
Uticaj rasta duga domaćinstava na sistemski rizik u Centralnoj i Istočnoj Evropi

Nejra Džananović

 • Master
 • Univerzitet u Sarajevu
 • Pedagogija
Uloga volontiranja i stručnih praksi u procesu pronalaska posla

Muhamed Karčić

 • Kandidat za master
 • Univerzitet u Sarajevu
 • Psihologija
Determinante međugrupnog pomirenja između Bošnjaka i Srba: testiranje modela zasnovanog na potrebama

Inga Kotlo

 • Kandidat za doktorat
 • Univerzitet u Sarajevu
 • Engleski jezik
Uloga prijevoda u promotivnim turističkim materijalima: analiza diskursa

Ilma Kurtović

 • Master
 • Univerzitet u Sarajevu
 • Pedagogija
Kompetencijski profil freelance modela poslovanja

Lana Lugonja

 • Kandidat za master
 • Univerzitet u Banja Luci
 • Psihologija
Digitalna transformacija u obrazovanju: Kompetencije, stavovi i potrebe nastavnika u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini

Amina Močević

 • Kandidat za doktorat
 • Univerzitet u Sarajevu
 • Ekonomija
Determinante javnog duga na subnacionalnom nivou u Federaciji Bosne i Hercegovine

Nasir Muftić

 • Kandidat za doktorat
 • Univerzitet u Sarajevu
 • Pravo
Odgovornost za umjetnu inteligenciju

Dalila Selimović

 • Kandidat za doktorat
 • International University Sarajevo
 • Ekonomija
Neformalno obrazovanje i socijalne politike

Hazim Okanović

 • Kandidat za doktorat
 • Univerzitet u Sarajevu
 • Uprava
Mjesto i uloga nevladinih organizacija u zagovaranju i formulisanju javnih politika u Bosni i Hercegovini

Anisa Šišić - Topalović

 • Kandidat za doktorat
 • Univerzitet u Sarajevu
 • Ekonomija
Ocjena Balassa - Samuelsonovog efekta u zemljama Zapadnog Balkana

Lejla Zaimović

 • Master
 • Univerzitet u Sarajevu
 • Pravo
Mehanizmi za smanjenje broja slučajeva kršenja prava na suđenje u razumnom roku u parničnim predmetima u prvostepenim i drugostepenim predmetima u sudovima u BiH
X